نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر
آینده
1399/07/05
1399/07/06